Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Alapító okirat

 

 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖK
 

1051 BUDAPEST, SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR 9.
 

 

E-1314/2011.

Alapító Okirat

 

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alapító okiratát a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az MTAtv. és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel összhangban – a következők szerint adom ki.

1.  A költségvetési szerv
1.1. neve: teljes neve: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (a továbbiakban: MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont)
1.2. rövidített neve: MTA KRTK
1.3. angol nyelvű megnevezése: Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences
1.4. székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
1.5. illetékessége, működési köre: országos
2.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alapítója: Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA)
3.  Az alapítás időpontja: 1954. október 10.
4.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont irányító szervének:
4.1. neve: Magyar Tudományos Akadémia
4.2. székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.
5.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont létrehozásáról szóló jogszabályok megnevezése:
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 1086/1954. (X. 10.) és 2253/81/1954. MT rendelete.
6.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdálkodási besorolása:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont önállóan működő és gazdálkodó köztestületi költségvetési szerv.
7.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont államháztartási szakágazati besorolása:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
8.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont olyan, intézet szervezeti egységeket magába foglaló jogi személy, amely saját költségvetéssel rendelkezik, önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van; hozzá önállóan működő költségvetési szerv nem tartozik. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont költségvetésének előirányzatai tekintetében ellátja a gazdálkodással, könyvvezetéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, továbbá elláthatja az üzemeltetéssel és a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat.
9.  Az MTAtv. 18. § (1) bekezdése szerint az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont szervezeti egységeit alkotó intézetek és egyéb telephelyek megnevezése és címe (a törzskönyvi nyilvántartásba telephelyként felveendõ):
 
9.1. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet
      – címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
      – rövidített neve: MTA KRTK KTI
      – angol nyelvű megnevezése: Institute of Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences
 
9.2. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
      – címe: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
      – rövidített neve: MTA KRTK RKI
      – angol nyelvű megnevezése: Institute for Regional Studies, Research Centre for Economic and Regional Studies,
Hungarian Academy of Sciences
9.2.1. Dunántúli Tudományos Osztály telephely
      – címe: 7621 Pécs, Papnövelde u 22.
9.2.2. Alföldi Tudományos Osztály telephely
      – címe: 6000 Kecskemét, Rákóczi u. 3.
                    5600 Békéscsaba, Szabó Dezső u. 40–42.
                    4032 Debrecen, Böszörményi út 138.
9.2.3. Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály telephely
      – címe: 9022 Győr, Liszt F. u. 10.
                    8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1.
9.2.4. Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Osztály telephely
      – címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
 
9.3. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézet
      – címe: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
      – rövidített neve: MTA KRTK VKI
      – angol nyelvű megnevezése: Institute of World Economics, Research Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences
10.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont jogszabályban meghatározott közfeladatai:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az MTAtv. 3. §-ában megjelölt közfeladatokat látja el, a jelen alapító okiratban meghatározott és részletezett körben, az alábbiak szerint:
10.1. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alaptevékenysége:
A Közgazdaság-tudományi Intézetből, a Regionális Kutatások Intézetéből és a Világgazdasági Intézetből álló kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudomány, a világgazdaság, a térbeli folyamatok, valamint a más társadalomtudományokkal határos területeken. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli gazdasági és társadalmi folyamatok tudományos elemzése. A központ az elért új kutatási eredményeket publikálja és népszerűsíti, fejleszti a kutatásokhoz szükséges tudományos eszköztárat és a közgazdaság-tudományi és a regionális kutatások számára alkalmas és szükséges adatbázisokat; a szakpolitikák számára levonható következtetéseket és ajánlásokat fogalmaz meg, fejleszti és részt vesz a központ által művelt tudományterületekhez kapcsolódó mesteri és doktori szintű egyetemi oktatási programokban és tananyagfejlesztésekben.
10.2. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont és intézetei a kutatási alaptevékenység körében
kiemelten foglalkoznak a következő tudományterületekkel és kutatási feladatokkal:
A közgazdaság-tudomány területén:
– a gazdasági növekedés makro- és makroszintű tényezőinek egymásra hatása és a szakpolitikákkal való kapcsolata;
– a magyar munkapiac működése a gazdasági ciklusokkal és a szakpolitikákkal való kölcsönhatásban;
– a közoktatás és a felsőoktatás működési mechanizmusainak modellezése, mérése és társadalompolitikai javaslatok kidolgozása;
– piac-, vállalatelmélet és ezek szakpolitikai alkalmazásai;
– integráció, alkalmazkodás és versenyképesség: felzárkózási lehetőségek a világgazdasági válság utáni globális környezetben;
– agrár- és élelmiszer-kereskedelem és vidékfejlesztés;
– közösségi gazdaságtani kutatások a szakpolitikák és hatásmechanizmusok összefüggéseinek feltárása érdekében;
– kooperatív játékelméleti modellek a gazdasági verseny és együttműködés stratégiai kérdéseinek vizsgálatára.
A regionális kutatások területén:
– a területfejlesztés nemzetközi környezete, az Európai Unió kohéziós és strukturális politikája;
– Kelet-, Közép- és Délkelet-Európa területi fejlődése;
– a Kárpát-medence regionális átalakulása, határkutatások;
– Magyarország térfolyamatai és területi politikája;
– a gazdaság térszerkezetét befolyásoló tényezők (K+F, innovációk, hálózatok, fejlett szolgáltatások stb.);
– tértípusok (régió, megye, kistérség, dinamikus és elmaradott területek) és településhálózat, város és vidéke kapcsolatrendszer;
– területi kormányzás és fejlesztési intézményrendszer, szabályozás és területi stratégiaalkotás, a területpolitikák összehasonlító elemzése;
– a környezetvédelem területi kérdései.
A világgazdasági kutatások területén:
– a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének változó feltételei a 21. század világgazdaságában;
– a világgazdaság középtávú fejlődése, különös tekintettel a termelési, pénzügyi és fogyasztási szerkezet átalakulására;
– a világgazdaság főbb hagyományos és új szereplői (főleg Kína, India, Oroszország, Brazília és egyéb feltörekvő országok) közötti erőviszonyok átalakulása és a magyar gazdaság számára adódó új lehetőségek és kockázatok;
– a globális válságkezelés elméleti és gazdaságpolitikai vizsgálata;
– az Európai Unió kihívásai és a sikeres magyar EU-tagság gazdasági és gazdaságpolitikai feltételei;
– a globális multilaterális együttműködés hálózatának szerepe a világgazdasági fejlődés természeti és társadalmi fenntarthatóságában;
– a gazdasági biztonság fő területei és a magyar prioritások (energia, nyersanyagok, élelmiszer, technológia, környezetvédelem);
– a világgazdaság mikroszférája: a transznacionális vállalati rendszer működésének hagyományos és új elemei a válság utáni világgazdaságban a (változó) magyar érdekek figyelembe vételével.
10.3. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatási feladataihoz kapcsolódó egyéb
feladatok:
– tevékenységével összefüggésben tudományos, szak- és ismeretterjesztő kiadványokat jelentet meg;
– segíti a tudomány magyar és idegen nyelveken való művelését;
– segíti a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlődését;
– együttműködik hazai kutatóközpontokkal, kutatóintézetekkel, velük közös kutatásokat folytat; kapcsolatokat tart fenn és létesít más országok tudományos intézményeivel, nemzetközi tudományos társaságokkal; elősegíti a magyar közgazdaság-tudományi, világgazdasági és regionális kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
– hazai és nemzetközi tudományos programokat és konferenciákat szervez, pályázatokat ír ki;
– szorgalmazza és segíti a tudományos kutatások eredményeinek társadalmi és gazdasági hasznosítását;
– hazai és külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködve részt vesz az oktatómunkában, közös kutatási, képzési és továbbképzési feladatokat lát el;
– szakkönyvtárakat működtet.
10.4. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont alaptevékenységeinek tevékenységi körök szerinti felsorolása az államháztartási szakfeladatok rendje szerint:
A kutatási alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
722000 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
Az egyéb alapfeladatokhoz kapcsolódóan:
181300 Nyomdai előkészítő tevékenység
581100 Könyvkiadás
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
581900 Egyéb kiadói tevékenység
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
842151 Nemzetközi tudományos együttműködés
854221 Alapképzés
854222 Mesterképzés
854223 Doktori képzés
855935 Szakmai továbbképzések
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
10.5. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenysége:
Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont vállalkozási tevékenységet is folytathat; e tevékenységből származó bevételeinek együttes összege azonban két egymást követő évben nem haladhatja meg a tárgyévben ténylegesen teljesített összkiadás egyharmadát.
11.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont főigazgatójának és gazdasági vezetőjének kinevezési és megbízási rendje:
Az MTAtv. 18. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltak szerint az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont egyszemélyi vezetés alatt áll; tevékenységét magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazottként a főigazgató irányítja. A főigazgatót az Európai Unió ajánlásainak megfelelő pályázati eljárás alapján az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetői megbízását. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont gazdasági vezetője magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott. A gazdasági vezetőt az MTA elnöke nevezi ki, bízza meg legfeljebb öt évre, illetve menti fel, vonja vissza vezetői megbízását, valamint állapítja meg díjazását. A főigazgató és a gazdasági vezető tekintetében a további munkáltatói jogok gyakorlására a vonatkozó jogszabályokban és az MTA elnökének határozatában foglaltak az irányadók.
12.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontban foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya:
A kutatóközpontban foglalkoztatottak közalkalmazottak, jogviszonyukra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és annak végrehajtási jogszabályában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
13.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont szervezeti és működési rendjét,a vállalkozási tevékenységek körét és azok államháztartási szakfeladatok rendje szerinti besorolását, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza, amelyet az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa hagy jóvá.
14.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont közfeladatainak ellátásához szükséges ingatlanvagyon tulajdonosa az MTA. Az MTA a vagyon használatba adásáról – az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos akadémiai szabályzatokban foglaltak szerint – az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközponttal ingatlanhasználati szerződést köt.
15.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a közfeladatainak ellátásához szükséges ingó vagyonnal és immateriális javakkal az MTAtv.-ben, az MTA Alapszabályában és az MTA vagyonának vagyonkezelésbe és használatba adásával kapcsolatos szabályzatokban foglaltak szerint gazdálkodik.
16.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a gazdasági társaságokban birtokolt részesedéseivel az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedélyben részletezett módon gazdálkodhat.
17.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a vagyoni értéket képviselő szellemi tulajdonnal az MTA Alapszabályának 66. § (6) bekezdése szerint – a fejezetet irányító szerv szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – maga rendelkezik, de annak gazdasági társaságba apportként történő beviteléhez az MTAtv. 23. § (6) bekezdése szerint kiadott akadémiai engedély szükséges.
18.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont az MTAtv.-ben, az Áht.-ban és az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően gazdálkodik pénzeszközeivel, a tevékenysége eredményéből származó eszközeivel.
19.  Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont általános jogutódja – ideértve a megszűnő költségvetési szervek valamennyi közfeladatának jövőbeni ellátását, valamennyi jogát és kötelezettségét, vagyonát, vagyoni jogait és költségvetési előirányzatait, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását – a 2011. december 31-én beolvadással megszűnt
– Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjának
(székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.)
– Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetnek
(székhelye: 1014 Budapest, Országház u. 30.)
20. Jelen alapító okirat 2012. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet 2009. május 29-én kelt, E–660/28/2009. számú, egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
 
 
 
Budapest, 2011. december 6.


E-1314/2011.
 
Pálinkás József
az MTA elnöke