CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

ÚSZT PROJECTS

Regional Development Dictionary

(New) Athens Chart: (Új) Athéni Charta

(regional and local) economic development: területi (regionális és helyi) gazdaságfejlesztés

accessibility: hozzáférhetőség

acessibility: elérhetőség

acquis communaitaire: közösségi jogrendszer

action programme: akcióprogram

addressed and targeted subsidies: címzett és céltámogatások

administrative geography: közigazgatási földrajz

advisory committee: tanácsadó bizottság

agglomeration: agglomeráció

agri-business: agrárgazdaság

alternative energy sources: alternatív energiaforrások

applicant: pályázó

application: pályázat

applied research: alkalmazott kutatás

Athens Charta: Athéni Charta

Audit Authority: Auditáló hatóság

audit authority: ellenőrző hatóság

autonomous: autonóm

availability: elérhetőség

axis: tengely

backward: elmaradott

bank geography, geography of banking system: bankföldrajz

beneficiary: kedvezményezett

beneficiary regions and municipalities: kedvezményezett térségek és települések

bilateral: kétoldalú

border control: határellenőrzés

border regions: határrégiók

border research: határkutatás

border traffic: határforgalom

borders: határmentiség

bottom-up: alulról felfelé irányuló

Bristol agreement: Bristoli megállapodás 

brown field: barnamező

Budapest agglomeration: Budapesti agglomeráció

business park: üzleti park

calculation of accessibility: elérhetőség számítása

capacity building: kapacitásfejlesztés

catchment area: vonzáskörzet

central and decentralized development funds: decentralizált és központi fejlesztési források

central place theories: központihely-elmélet(ek)

centre: centrum

centre-periphery: centrum-periféria

certifying authority: igazoló hatóság

Christaller model: Christaller modell

city: város

city location: városkörnyék

city network: városhálózat

city, settlements: település

city/settlement development concept: településfejlesztési koncepció

civic and professional communities: állampolgári és szakmai közösségek

civil conciliation forum (civic / social organizations in consultative forum: civil egyeztető fórum (civil/társadalmi szervezetek egyeztető fóruma

civil sector: civil szféra

cluster: klaszter

clustering: klaszteresedés

co-financing rates: társfinanszírozási ráták

coherency test: koherencia vizsgálat

cohesion: kohézió

Cohesion Fund: Kohéziós Alap

Cohesion Report: Kohéziós Jelentés

combined transport: kombinált közlekedés

Committee of Regions: Régiók Bizottsága

Common Agricultural Policy (CAP): Közös agrárpolitika (KAP)

community: közösség

community development: közösségfejlesztés

community initiative: közösségi kezdeményezés

community initiatives: közösségi kezdeményezések

community strategic guidelines: közösségi stratégiai irányelvek (iránymutatások)

community support framework (plan) (CSF): közösségi támogatási keret(terv) (KTK)

competitiveness: versenyképesség

concentration: koncentráció

concept: koncepció

concept: koncepció, elképzelés

consultative forum of regional civil society: regionális civil egyeztető fórum

convergence objective: konvergencia célkitűzés

co-operation: együttműködés

co-ordination: koordináció

core area: magterület

county government: megyei önkormányzat

county master plan: megyei rendezési terv

county system: megyerendszer

critical geography: kritikai földrajz

cultural industries, cultural economy: kulturális ipar, kultúragazdaság

cultural capital: kulturális főváros

decentralization and deconcentration: decentralizáció és dekoncentráció

decision: döntés

decision maker: döntéshozó

declaration of intent: szándéknyilatkozat

deconcentrated organization: dekoncentrált szervezet

depressed region: depressziós terület

depressed areas: depressziós térségek

deregulation: dereguláció

derogation: derogáció

desert cathedral: sivatagi katedrális

development: fejlődés 

development agency: fejlesztési ügynökség

development gap: fejletségbeli különbség

development of the most disadvantaged areas: leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztése 

development of tourism (ecotourism, adventure tourism, heritage tourism, etc): turizmusfejlesztés (ökoturizmus, élményturizmus, örökségturizmus stb.) 

development plan: fejlesztési terv

development poles: fejlesztési pólusok

development policy: fejlesztéspolitika

development of municipal network: településhálózat-fejlesztés

development of peripheries: perifériák fejlesztése 

direct aid: közvetlen segély

Directorate-General of Regional Policy: Regionális Politikai Főigazgatóság

discrepancy: egyenetlenség, eltérés

distance: távolság

division of labour: munkamegosztás

duration: időtartam

economic chambers: gazdasági kamarák

economic disparities: gazdasági különbségek

economic plans: gazdasági tervek

economic space: gazdasági tér

economies of scale: méretgazdaságosság

ecotourism: ökoturizmus

efficiency and equity: hatékonyság és méltányosság

employment pact: foglalkoztatási paktum

employment tips: munkaügyi tanácsok

endogenous development: endogén fejlesztés

enlargement: bővítés

enterprise zone: vállalkozási övezet

environmental action plan: környezeti akcióterv

environmental action programme: környezetvédelmi akcióprogram

environmental impact assessment: környezeti hatásvizsgálat

environmental management: környezetgazdálkodás

equal opportunities: egyenlő esélyek

equal programme: equal program

equality of opportunities: esélyegyenlőség

ESDP: ESDP 

ESPON Programme: ESPON program

eu aid principles: uniós támogatási alapelvek

eu directives and guidelines: uniós direktívák és útmutatók

euro regions: eurorégiók

European Economic Community (EEC): Európai Gazdasági Közösség (EGK)

European Investment Bank: Európai Beruházási Bank

European Investment Fund: Európai Beruházási Alap

European Neighbourhood and Partnership Instrument: Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz

European Regional Development Fund: Európai Regionális Fejlesztési Alap

European Social Charta: Európai Szociális Charta

European Social Fund: Európai Szociális Alap

European Union: Európai Unió

EUROSTAT: EUROSTAT

evaluation: értékelés

ex-ante (pre-) evaluation: ex-ante (előzetes) értékelés

experience economy: élménygazdaság

ex-post (post) assessment: ex-post (utólagos) értékelés

farm: tanya

featured area: kiemelt térség

federalism: föderalizmus

final beneficiaries: végső kedvezményezettek

financial engineering: pénzügyi konstrukciók

financial plan: pénzügyi terv

framework: keret

functional urban areas (FUA): funkcionális városi térségek (FVT)

fund: alap

fundamental liberties: alapszabadságok

futurology, future research: jövőkutatás

gate city: kapuváros

gateway: kapu

gender mainstreaming: gender mainstreaming

geography of transportation: közlekedésföldrajz

geography of innovation: innováció földrajza

GIS: GIS

gis - geographic information system: térinformatika

global: globális

global cities: globális városok

globalization: globalizáció

glocalisation (globalisation + localisation): glokalizáció

Gothenburg strategy: Göteborgi stratégia

government: kormányzat

Green Paper: Zöld könyv

growth centers: növekedési központ

growth polesgrowth centers: növekedési pólus

HAS Centre for Regional Studies: MTA Regionális Kutatások Központja

heritage protection (natural and cultural): örökségvédelem (természeti, kulturális)

homestead areas: tanyás térségek

horizontal policies: horizontális politikák

human development index: emberi fejlettség indexe

human resources: humánerőforrások

Hungarian peripheries : perifériák Magyarországon

Hungarian Regional Science Association: Magyar Regionális Tudományi Társaság

IDEA program: IDEA-program

incentive: ösztönző

incubator: inkubátor

index: mutató

indicator: indicator

indicator: indikátor

indirect effect: közvetett hatás

industrial park: ipari park

infrastructural development: infrastruktúra-fejlesztés

innovation: innováció

innovation center: innovációs központ

innovative: innovatív

innovative milieu: innovációs miliő

input-output analysis: input-output elemzés

Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA): Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz

integrated development: integrált fejlesztés

integrated urban development strategy: integrált városfejlesztési stratégia

intensity of supports: támogatásintenzitás

interim evaluation (mid-term, inter): közbenső értékelés (mid-term, interrim)

INTERREG Programme: INTERREG program

inter-regional cooperation: interregionális együttműködések

intervention area: beavatkozási terület

intervention principles: beavatkozási elv

JEREMIE Programme: JEREMIE-program

JESSICA initiation: JESSICA-kezdeményezés

knowledge industry: tudásipar,

knowledge region: tudásrégió

knowledge centers: tudásközpontok

labor market: munkaerőpiac

labour catchment area: munkaerő-vonzáskörzet

land information system (LIS): területi információs rendszer (TeIR)

land use: földhasználat

LEADER: LEADER

LEADER Programme: LEADER program

least poor (maximin) rule: legkisebb rossz (maximin) szabály

Leipzig Charta: Lipcsei Charta

less favoured area: hátrányos helyzetű térségek

lifeworld: életvilág

Lille Work Programme: Lille-i munkaprogram

Lisbon earmarking: Lisszaboni irányzék, earmarking

Lisbon Strategy: Lisszaboni stratégia

local government regions: önkormányzati régiók

local economy: helyi gazdaság

local policy: helyi politika

location theories: telephelyelméletek

logical framework: logikai kerettábla

Maastricht Treaty / Treaty of Maastricht: Maastrichti Szerződés

majority: többség

Management of Structural and Cohesion Funds in Hungary: Strukturális és Kohéziós alapok hazai menedzsmentje

management system of regional development: területfejlesztés irányítási rendszere

managing authority: irányító hatóság

maximum load: maximális terhelhetőség

means-testing rule: rászorultsági szabály

measure: intézkedés

member state: tagállam

METREX: METREX 

micro-region: kistérség

micro-regional agent network: kistérségi megbizotti hálózat

micro-regional plans (development, action): kistérségi tervek (fejlesztési, cselekvési)

migration: migráció

minister for regional development: területfejlesztésért felelős miniszter

mobility: mobilitás

monitoring: monitoring

monitoring and evaluation system  of regional development: területfejlesztési megfigyelő és értékelő rendszer

monitoring committee: monitoring bizottság

moving service systems: mozgó szolgáltató rendszerek

multi-level governance: többszintű kormányzás

multi-purpose micro-regional associations: többcélú kistérségi társulás

municipal law: önkormányzati törvény

National Climate-Change Strategy: Nemzeti Éghajlatváltoztatási Stratégia

National Development Agency: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

National Development Council: Nemzeti Fejlesztési Tanács

National Development Plan: Nemzeti fejlesztési terv

National Development Policy Concept: Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

National Environmental Protection Program: Nemzeti Környezetvédelmi program

National Settlement Network Development Concept 1971: Országos Településhálózat-fejlesztési Koncepció

National Spatial Development Concept (NRDC): Országos Területfejlesztési Koncepció (OTK)

National Spatial Plan: Országos Területrendezési Terv (OTrT)

National Strategic Reference Framework (NSRF): Nemzeti stratégiai referenciakeret (NSRK)

National Sustainable Development Strategy: Nemzeti Fenntartható Fejlesztési Stratégia

nature of cross-border cooperations and hungary: határ menti együttműködések jellege és magyarország

network economy: hálózati gazdaság

network formation: hálózatépítés

networking: hálózatosodás

networks: hálózatok

New Hungary Development Plan 2007-2013 (National Strategic Reference Framework): Új Magyarország Fejlesztési Terve 2007-2013 (Nemzeti Stratégiai Referenciakeret)

non-governmental organisation, NGO: nem kormányzati szervezet

NUTS-system: NUTS-rendszer

objective of European territorial cooperation: Európai területi együttműködés célkitűzés

obligation: kötelezettség

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD

official: hivatalos

operation: művelet

operative program: operatív program

organisation  of public services: közszolgáltatások szervezése

overall objective: átfogó cél

Pareto rule and optimum: Pareto-szabály és -optimum 

part-financing: részfinanszírozás

participating organizations: közreműködő szervezet

partnership: partnerség

partnership plan: partnerségi terv

pentagon: pentagon 

performance: teljesítmény

peripheral position: perifériahelyzet

periphery: periféria

physical planning: fizikai tervezés

placement value: elhelyezési érték

planning: területrendezési terv

planning and statistical regions: tervezési-statisztikai régió

planning horizons (short, medium, long, high): tervezési időtávok (rövid, közép, hosszú, nagy)

pole: pólus

polycentric settlements network: policentrikus településhálózat

polycentrism: policentrizmus

position of regional development in the government structure: a területfejlesztés helye a kormányzati struktúrában

price support: ártámogatás

principle: elv

principle of additionality: addicionalitás elve

principle of concentration: koncentráció elve

principle of partnership: partnerség elve 

principle  of development: fejlesztési elv

principle of proportionality: arányosság elve

priority: prioritás

priority: prioritás, elsőbbség

priority axis: prioritási tengely

process: folyamat

programme complement document: programkiegészítő dokumentum

programming: programozás

project cycle: projekt ciklus

public facilities: közszplgáltatások

publicity and public participation: nyilvánosság és társadalmi részvétel

pump effect: szivattyúhatás

qualification: minősítés

qualified majority: minősített többség

quality of life: életminőség

ratification: jóváhagyás

region (micro, meso, macro): régió (mikro, mezo, makro)

Regional Agenda: Területi Agenda

regional approach: területi szemlélet

regional capital: területi tőke

regional centre: regionális székhely

regional competitiveness: területi versenyképesség

regional competitiveness and employment objective: regionális versenyképesség és foglakoztatás célkitűzés

regional development act: területfejlesztési törvény

regional development agency: regionális fejlesztési ügynökség

regional development committee: regionális fejlesztési bizottság

regional development concept: területfejlesztési koncepció

Regional Development Council (Lake Balaton, Budapest agglomeration): Térségi Fejlesztési Tanács (Balaton, budapesti agglomeráció)

regional development councils: területfejlesztési tanácsok

regional development program: területfejlesztési program

regional economic growth: területi gazdasági növekedés

regional economics: regionális gazdaságtan

regional GDP (gross domestic product): területi GDP (bruttó hazai termék) 

regional headquarters centre: regionális központ

regional identity: regionális identitás

regional identity: területi identitás

regional knowledge base: regionális tudásbázis

regional models: területi modellek

regional networks: területi hálózatok

regional policy of European Union: Európai Unió területi (regionális) politikája

regional science: regionális tudomány

regional science: regionális tudomány 

regional scientific (educational) schools and institutes in hungary: regionális tudományos (oktatási) műhelyek magyarországon

regional situation and prospects for the European Union (TSP): Európai Unió területi helyzete és távlatai (TSP)

regional versus sectoral approach: területi versus ágazati szemlélet

regionalisation: regionalizáció

regionalism: regionalizmus

regions of Hungary: Magyarország régiói

relative majority: relatív többség

renewable energy sources: megújuló energiaforrások

renewal of small villages : aprófalvak megújulása

representation of accessibility: elérhetőség ábrázolása

Representation of Hungarian Regions in Brussels: Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviselete

research & development, R&D: kutatás-fejlesztés, K+F

restructuring: szerkezetváltás

revision: felülvizsgálat

right of initiative: kezdeményzési jog

role and functions of state borders: államhatárok szerepe és funkciói

rule: szabály

rural areas: rurális térségek

rural development: vidékfejlesztés

rural tourism: falusi, vidéki turizmus

Schengen Agreements: Schengeni egyezmények

Schengen process: Schengen-folyamat

sectoral targets: ágazati célelőirányzatok

segment: szegmens

segregation: szegregáció

semi-rural area: vidékies kistérség

settlement network: településhálózat

settlement system: településrendszer

small and medium-sized enterprises: kis- és középvállalkozások

smart city: intelligens város

social capital: társadalmi tőke

social economy: szociális gazdaság

social space: társadalmi tér

social geography: társadalomföldrajz

space: tér

space & time: tér és idő

space and municipal marketing: terület- és településmarketing

spatial configurations and formations: téralakzatok és formációk

spatial econometrics: térökonometria

spatial planning: területrendezés

spatial planning: területi tervezés

spatial structure, regional levels: térstruktúra, területi szintek

specific objective: specifikus cél

spillover: spillover

spin-off: spin-off

stakeholder: stakeholder

stakeholder: érdekcsoport, érintett

stakeholders: érintettek köre

state types: államtípusok

Strategic Environmental Assessment (SEA): Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV)

Structural Funds: Strukturális Alapok

subsidiarity: szubszidiaritás

subsidy: támogatás

substance of settlements: településállomány

suburbanization: szuburbanizáció

suburbs: elővárosok

supply: ellátottság

support intensity: támogatási intenzitás

support structure: támogatási konstrukció

sustainable development: fenntartható fejlődés és fejlesztés

sustainable region: fenntartható térség

sustainable rural space: fenntartható vidék

SWOT Analysis: SWOT analízis

SWOT-analysis: SWOT-elemzés

synergy: szinergia

synergy effects: szinergia hatás

target: célrendszer

target: cél

target group: célcsoport

targeted assistance: céltámogatás

target-stucture: célstruktúra

task financing: feladatfinanszírozás

technical assistance: technikai segítségnyújtás

technology transfer: technológiai transzfer

territorial policies (regional development policies): területi politika (területfejlesztési politika)

the geographical scope: földrajzi hatály

theoretical foundations of economic space: gazdasági tér elméleti alapjai

third sector tertiary sector: harmadik szektor

top-down: felülről lefelé irányuló

traffic discovery: közlekedési feltárás

trans-european networks (TEN): transzeurópai hálózatok

transparency: transzparencia-átláthatóság

transparency: átláthatóság

TRANS-pointer: TRANS-mutató

transport area: közlekedési térségek

transport networks: közlekedési hálózatok

tree of objectives: célfa

tunnel effect: alagúthatás

two-thirds majority: kétharmados többség

underdeveloped: fejletlen

urban acquis: urban acquis

urban areas: urbánus térségek

urban development: városfejlesztés

URBAN program: URBAN program

urban rehabilitation: városrehabilitáció

urban sociology: városszociológia

urban vs rural areas: város-vidék

urbanisation: urbanizáció, városodás

urbanization: városiasodás

VÁTI Hungarian Regional Development and Town Planning Office: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

venture capital: kockázati tőke

viewpoint: nézőpont, vélemény

village: falu

vision: jövőkép (vizió)

White Paper: Fehér Könyv