REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Szakértői, tanácsadói tevékenység

Az Alföldi Tudományos Osztály kutatói, az alapítási elvnek megfelelően - a régióban élve, az itt élők problémáival, sikereivel, kudarcaival nap mint nap szembesülve, segítve a lokális és regionális fejlesztési tevékenységeket - több évtizedes hagyományos kapcsolatokra építik szakértői, tanácsadói tevékenységüket. A térségből elsősorban az érintett megyék (Bács-Kiskun, Békés), illetve Kecskemét város a legfőbb megbízónk. Az osztály kutatói részt vesznek országos szintű, kormányzati megbízásra végzett munkákban (NGM, FM), illetve uniós finanszírozású projektekben is (ÁROP, KEHOP-NATÉR, határ-menti projektek). Kutatási egységeink állandó meghívott szakértői, tanácsadói országos, városi, vagy megyei szakértői bizottságoknak, monitoring bizottságoknak, a Szegedi és a Debreceni Akadémiai Bizottságoknak, illetve szak- és munkabizottságainak. Kecskeméten és Békéscsabán a Magyar Földrajzi Társaság tájegységi szervezetei működnek.

Az Alföldi Tudományos Intézet működtette az Alföld Projekt Programirodát (1992-94), részt vett az Országos Területfejlesztési Koncepció előmunkálataiban, kistérségi fejlesztési programok kidolgozásában.

Főbb szakértői megbízásaink

Debrecen Megyei Jogú Város Operatív Fejlesztési Programja Baranyi Béla 2003 2003
Regionális helyzetelemzés a Dél-aföldi régió megyei és kistérségi tervdokumentumainak átdolgozásához Gaborjákné Vydareny Klára 2003 2003
A munkaerőpiaci képzési és átképzési programok eredményességének vizsgálata Magyarországon regionális és kistérségi vetületekben Baranyi Béla 2003 2004
A Tisza-mente integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási koncepciója (koncepció) (stratégia és operatív programok) (honlap) Szoboszlai Zsolt 2003 2005
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság szakképzési fejlesztési koncepciója Baranyi Béla 2003 2004
Jász-Nagykun-Szolnok Megye regionális kapcsolatai és lehetőségei Szoboszlai Zsolt 2003 2004
Regionális szintű szociális tervezési kapacitások megerősítése, állapotfelmérés, módszertani ajánlás Szoboszlai Zsolt 2003 2004
A Dél-Alföldi régió megyei és kistérségi területfejlesztési koncepcióinak és stratégiai programjának értékelése (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2003 2003
A Dél-Alföldi regionális szakképzés-fejlesztési stratégia résztémája Gaborjákné Vydareny Klára 2004 2004
Adalékok Kecskemét bűnmegelőzési programjához Csatári Bálint 2004 2004
Bács-Kiskun megye településeinek és kistérségeinek változó helyzete a Dél-alföldi régióban (tanulmány) Csatári Bálint 2004 2004
Békéscsaba városfejlesztési koncepciója (helyzetértékelés) (stratégia) Nagy Erika, Timár Judit 2004 2004
Magyarország új vidékfejlesztési stratégiájának tézisei Csatári Bálint 2004 2004
Roma integrációs program, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű rétegek életesélyének javítására Szoboszlai Zsolt 2004 2004
Települési tervezési metodika és gyakorlat kialakítása Szoboszlai Zsolt 2004 2004
Békés megye élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési pozíciói javításának lehetőségei az EU-csatlakozás idején (tanulmány) Simon Sándor 2004 2005
DKMT Eurorégió Stratégiai tervének elkészítése Nagy Imre 2004 2005
A Dél-alföldi régió fejlesztési koncepciójának megújítása a regionális operatív programok előkészítése céljából (tanulmány) Csatári Bálint, Nagy Gábor 2005 2005
Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatát megalapozó helyzetelemzés elkészítése (tanulmány) Nagy Gábor 2005 2005
Jász-Nagykun-Szolnok megye ifjúságának helyzete, az ifjúságpolitikai koncepció aktualizálása Szarvák Tibor 2005 2005
Adalékok Kecskemét gazdasági programjához (2007–2013) (honlap) Csatári Bálint 2005 2006
Az OKÉV Észak-alföldi Regionális Igazgatóság közoktatás-fejlesztési koncepciójának kidolgozása Baranyi Béla 2006 2006
Békéscsabai Kistérség Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program elkészítése (helyzetértékelés) (stratégia) Nagy Erika 2006 2006
Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata Nagy Gábor 2006 2006
Jellemző területi folyamatok Bács-Kiskun megyében Csatári Bálint 2006 2006
Kecskemét Megyei Jogú Város szociális térképe Csatári Bálint 2006 2007
Bioneregetikai Innovációs Klaszter létrehozása és a K+FC programok megvalósítása a biomassza területén c. BIOENKRF projekt keretén belül – 7.3. - A biodízel és a bioetanol projektek térszerkezeti vizsgálata, illesztése a vidék- és területfejlesztés jellemzőihez, sajátosságaihoz, hatása a vidék népességmegtartó képességének a növelésére c. téma. Baranyi Béla 2006 2009
Bioneregetikai Innovációs Klaszter létrehozása és a K+FC programok megvalósítása a biomassza területén c. BIOENKRF projekt keretén belül – 6.1. - A biomassza hőhasznosítás térszerkezeti hatásainak a vizsgálata, illesztése a vidék- és területfejlesztés jellemzőihez, sajátosságaihoz, hatása a vidék népességmegtartó képességének a növelésére c. téma. Baranyi Béla 2006 2009
A fenntartható fejlődés monitoringja az NFT I. pályázataiban (tanulmány) Nagy Imre 2007 2007
Az esélyegyenlőség megjelenésének monitoringja az NFT I. pályázataiban Timár Judit 2007 2007
Kecskemét gazdasági programjának részkoncepciói Csatári Bálint 2007 2007
Megvalósíthatósági tanulmány a Dél-alföldi régió megújuló energiáiról és azok hasznosíthatósági lehetőségeiről (tanulmány) Nagy Imre, Duray Balázs 2007 2007
Szolnok szociális térképe Szarvák Tibor 2007 2007
Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája (honlap) Csatári Bálint 2007 2008
Adalékok a kecskeméti kistérség szociális térképéhez Csatári Bálint, Jász Krisztina 2008 2008
„Az ERFA/IPA/ENPI alapokból támogatott határ menti együttműködési programhoz kapcsolódó pályázati kiírások és értékelési szempontrendszerek egyes részeinek meghatározása” tárgyában a HU-SER és a HU-RO Program specifikus feladatainak a kidolgozása Belanka Csaba 2008 2008
Az Érmelléki Helyi Vidékfejlesztési Közösség Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája (HVS) helyzetelemzésének, prioritások és intézkedések kidolgozása, megoldási javaslatainak (HPME) kidolgozása, véglegesítés Baranyi Béla 2008 2008
Békés város integrált városfejlesztési stratégiája (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2008 2008
Elaboration of programme evaluation studies for three INTERREG programmes (HU-SK-UA, HU-RO-SER/SCg, SLO-HU-CRO) 2004-2006, focusing on results and impacts, lessons learnt concerning both strategic and implementation issues (tanulmány) Lados Mihály, Nagy Gábor 2008 2008
Hajdúböszörmény integrált városfejlesztési stratégiáját megalapozó hatástanulmány elkészítése Baranyi Béla 2008 2008
Policentrikus fejlesztési modell érvényesítésének eszközei és hatása; az országos település-hálózat-fejlesztési koncepció értékválasztáson alapuló tervezésének előkészítése Nagy Erika 2008 2008
Békési Kistérség Gazdaságfejlesztési Helyzetértékelés, Koncepció, és Gazdaságfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Turizmusfejlesztési Program aktualizálása (tanulmány) Nagy Gábor 2009 2009
Békési Kistérség Környezetvédelmi Programja (helyzetértékelés) (program) Duray Balázs 2009 2009
Mezőberény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (tanulmány) Kugler József, Nagy Gábor 2009 2009
Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás Gazdaságfejlesztési Programjának aktualizálása (vezetői összefoglaló) Nagy Gábor 2009 2009
A Tanyafejlesztési Program keretében megvalósuló pályázatok értékelő monitoringja Perger Éva 2011 2012
Békéscsabai Turisztikai Klaszter Elindítása című, DAOP-1.2.1-11-2011-26 azonosító számú projektben a megrendelő által elnyert tanulmányok készítéséhez szükséges kutatási stratégia megalkotása, valamint tanácsadási tevékenység Duray Balázs  2012 2012
Békés megye területfejlesztési koncepció helyzetfeltáró rész elkészítése Duray Balázs  2012 2012
Bács-Kiskun Megyei társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetének elemzése Perger Éva 2012 2012
Kecskeméti kistérség tanyafejlesztési programja (www.aranyhomok.hu/kmeti_kisterseg_tanyastrategia_2012.pdf) Perger Éva 2012 2012
Kecskemét Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának teljeskörű vizsgálata, átdolgozása  (http://kecskemet.hu/?r=20180601&l) Perger Éva 2013 2014
Tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása (Tanyafejlesztési program 2013) Nagy Gábor 2013 2014
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban szereplő térségkategóriák felülvizsgálatának megalapozása (NGM megbízás) Perger Éva 2013 2014
Kecskemét Megyei Jogú Város Anti-szegregációs Program (2014-2020) felülvizsgálata és átdolgozása Perger Éva 2017 2017
CédrusNet tudáshasznosítás kísérleti program kutatási támogatása Perger Éva 2017 2018
Gazdálkodó szervezetek munkaerő-keresletének várható alakulása és képzési igényeinek felmérése, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat számára vállalati háttér felmérés támogatása a TOP 5.1.1-15-BK1-2016-00001 számú pályázat keretében Perger Éva 2017 2019
Földhasználati modellezés módszertani megújítása, területi mintaértékelés elvégzése” című projekthez kapcsolódó „Földhasználat változás modellezéssel kapcsolatos feladatok elvégzése” Perger Éva 2017 2018
„Társadalomtudományi szakértői tanulmányok készítése” (NATÉR 2)
„Az éghajlatváltozás várható hatása a Mo-i belső migrációs folyamatokra (KEHOP) NATéR továbbfejlesztése a klímaváltozás és a belföldi migráció kapcsolatának modellezése”
Hoyk Edit, Farkas Jenő 2017 2018
„A területi folyamatok hosszú távú értékelése és előrejelzése” (NGM-PM megbízás) Nagy Gábor 2018  
A Tanyafejlesztési Program Keretében Megvalósuló Pályázatok (2011-2017) Értékelése És A Program Hatásvizsgálata Perger Éva 2018