Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Az intézetben készült doktori disszertációk


2014
Bodor ÁkosInnovációs szakemberek viszonyulásai az innováció mikro- és makrotársadalmi kontextusához (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Schuchmann JúliaLakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

 
2013
Baranyai Nóra: Regionalizáció és regionalizmus Lengyelországban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Márkusné Zsibók Zsuzsanna: Az infláció és az árazási magatartás területi különbségei – Nemzetközi kitekintés és magyarországi tapasztalatok (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)

 
2012
Czirfusz Márton: A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Grünhut Zoltán: Önkormányzás és telepítéspolitika Izraelben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 

2011
Tagai Gergely: Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Velkey Gábor: A (szak)képzés hazai rendszere, működési zavarai és megújítása (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2010
Farkas Jenő Zsolt: Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Koncz Gábor: A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nagy Terézia: Kötődések és kudarcok. A kapcsolatok és kapcsolati kudarcok szerepe az integrációban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Petrás Ede: Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Varjú Viktor: A környezeti politika fejlesztéspolitikába történő integrációja – a stratégiai környezeti vizsgálat (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2009
Duray Balázs: Tájdinamikai vizsgálatok – A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Koós Bálint Ákos: A gazdasági szuburbanizáció vállalatdemográfiai megközelítésben egy magyarországi példán keresztül (letölthető tézisek)
Lux Gábor: Ipari térségek átalakulása Közép-Európában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Mezei Katalin: Az egyetemek szerepe a regionális gazdaságfejlesztésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nagyné Demeter Dóra: A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Nárai Márta: A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében (letölthető tézisek)
Smahó Melinda: A tudás és a regionális fejlődés összefüggései (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Kukely György: A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2008
Baráth Gabriella: Nagyvárostérségi kapcsolatrendszerek fővárostérségi összehasonlító elemzések Budapest, Székesfehérvár és Tatabánya, valamint Párizs és Sens városok példáján (letölthető tézisek)
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség. Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai (letölthető tézisek)
Kovács András Donát: A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Molnár Balázs: Családi gazdaságok helyzetének alakulása az ezredfordulón Vas megye mezőgazdaságában (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2007
Horváthné Barsi Boglárka: Az új gazdaság térbeli elhelyezkedése Magyarországon (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Mezei Cecília: A települési önkormányzatok szerepe a helyi gazdaság fejlesztésében (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Póla Péter: A gazdasági kamarák szerepe a gazdaságfejlesztésben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Szépvölgyi Ákos: Az információs társadalom térszerkezetet alakító hatásai (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
 
2006
Finta István: A regionális politika alapelveinek érvényesülése a közösségi és a hazai jogi szabályozásban
Jász Krisztina: A társadalmi kirekesztődés térbeli megjelenése az Észak-Alföldi Régióban
Szarvák Tibor: A digitális egyenlőtlenségek területi és társadalmi összefüggései az Alföldön (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Virág Tünde: Települési hátrány és etnicitás. A szegregáció új formája a gettósodó térség
 
2005
Balcsók István: A munkanélküliség területi egyenlőtlenségei és legjellemzőbb folyamatainak alakulása az 1992–2002 közötti időszakban (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Grosz András: Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben (letölthető tézisek) (letölthető értekezés)
Győri Róbert: A térszerkezet átalakulásának elemei a Kisalföld déli részén (a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig) (letölthető tézisek)
 
2004
Mezei István: A magyar–szlovák határ menti kapcsolatok esélye (letölthető tézisek)
Raffay Zoltán: Az üzleti szolgáltatások szerepe a területi fejlődésben
 
2003
Faragó László: A koncepcióvezérelt tervezés általános elmélete (letölthető tézisek)
 
2002
Hardi Tamás: Az egységes határrégiók kialakulásának feltételei
 
2001
Somlyódyné Pfeil Edit: Az önkormányzati integráció és a helyi közigazgatás
 
2000
Keresztély Krisztina: Le rôle de l'Etat dans le développement urbain de Budapest (1867-1999)
 
1998
Gál Zoltán: A magyarországi városhálózat pénzintézeti funkciói a századfordulón
Nagy Erika: A szolgáltató szektor városszerkezet-alakító szerepe Győrben és Szegeden.
Nagy Gábor: Az információs technológiák hasznosításának lehetőségei a település- és területfejlesztésben.
 
1997
Kovács Katalin: A falvak szerepe polgáraik sorsa: A falusi polgárosodás dilemmái.
Váradi Monika Mária: Pilisvörösvár. Egy német telepesfalu polgárosulása a huszadik század első felében. Társadalomtörténeti monográfia
Kugler József: A magyar-csehszlovák lakosságcsere délkelet-alföldi története és népességföldrajzi vonatkozásai.
 
1996
Lados Mihály: Az ingatlanvagyon-adóztatás az önkormányzati gazdálkodásban.
 
1995
Perger Éva: A budapesti térség igazgatási problémáinak földrajzi összefüggései
Timár Judit: A szuburbanizáció néhány elméleti kérdése és alföldi vonásai.
 
1994
Nagy Imre: Tito (Verbas) város környezetének minősítése.