KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Gyűjtőkör, állományAz MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete pécsi báziskönyvtárának, a Dunántúli Tudományos Intézet könyvtárának fő gyűjtőköre – kapcsolódva a Központ stratégiai célkitűzéseihez – a gazdaság- és társadalomfejlődéssel kapcsolatos alapműveket, a társadalmi-gazdasági folyamatokkal, a gazdaság – népesség – környezet kölcsönhatásaival és ezek kutatásának módszertanával foglalkozó társadalomtudományi (regionális tudományi, közgazdasági, közigazgatási, jogi, szociológiai, gazdaság- és társadalom-földrajzi, valamint környezettudományi és területi statisztikai) munkákat öleli fel.
 

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos  Osztály könyvtárának állománya 2008-ban 44 ezer könyvtári egység. Ez a szám az elmúlt tíz év folyamán alig változott, inkább állandósult, mert az átlagos éves 400–450 dokumentumegységnyi gyarapodás mellett a folyamatos és tervszerű apasztás a gyűjtemény korszerűsödését és folyamatos megújítását is szolgálja.
 
Az elmúlt évtizedekben számos, az intézet által már nem művelt diszciplína (irodalomtörténet, nyelvészet, néprajz, bányászat, földtan, meteorológia) irodalma került át selejtezés révén a helyi könyvtárak, múzeumok és egyetemi tanszéki könyvtárak gyűjteményébe.
 
Az állomány jelentős részét a szakkönyvek és a szakfolyóiratok alkotják. A hagyományos dokumentumok mellett térképek, aprónyomtatványok, különlenyomatok, valamint a tudományos kéziratok, disszertációk és az utóbbi években elektronikus dokumentumok is megtalálhatók.
 
A 28 ezer kötetnyi könyvállomány egyötöd része idegen, főleg angol és német nyelvű, valamivel kevesebb francia és orosz nyelvű szakkönyv. Az éves könyvbeszerzések átlagosan 250–300 kötetet tesznek ki, ennek fele idegen nyelvű kiadvány. A külföldi, főleg angol nyelvű vásárolt könyvek mindegyike a legfrissebb nyugat-európai szakirodalom, a regionális és településpolitika különböző témaköreiből származik. A kiadványok legtöbbje átfogó nemzetközi összehasonlító elemzéseket is tartalmazó alapmunka.
A jelenleg 8 300 évfolyam folyóiratállomány közel 600 címet jelent, ebből a kurrens lapok száma 300. A könyvtár a mindenkori költségvetésének közel háromnegyed részét fordítja folyóirat-beszerzésre.
 
2003 óta folyamatosan 42 külföldi szakfolyóiratot rendel a könyvtár. A Nemzeti Periodika Adatbázis 19 olyan folyóiratot tart nyilván, amelyben a Dunántúli Tudományos Intézet könyvtára az egyedüli bejelentő, de a rendelt lapok 90 %-a a Dél-dunántúli régióban csak ebben a gyűjteményben található meg.
 
Az igen fontos és nélkülözhetetlen cserekapcsolatokkal és ajándékozással további külföldi folyóiratok érkeznek a könyvtárba.  A folyóiratok nyelvi megoszlását illetően az angol a domináns, 56 százaléka tartozik ehhez a nyelvterülethez.
 
A külföldi folyóiratok gyűjteményét a könyvtár legértékesebb állományrészévé teszi tematikai összetétele, a lapok egyedisége, a megrendelések folyamatossága és az évfolyam- és lapszámok hiánytalan megléte.
 
A magyar kurrens folyóiratállomány a szak- és határterületek folyóirataiból és az általános tájékozódást nyújtó társadalompolitikai lapokból áll. A könyvtár külön gyűjteményként kezeli az aprónyomtatványok és különlenyomatok, a térképtár, a kézirattár és az elektronikus dokumentumok anyagát.
 
A több mint 3 ezer aprónyomtatványt és különlenyomatokat tartalmazó állományrész jellemzően a „szürke irodalomnak” nevezett, kereskedelmi forgalomba nem kerülő és főleg a cserekapcsolatokból származó kisebb füzetes kiadványokat, más kutatóintézetek által publikált kisebb terjedelmű kutatási jelentéseket, papers-öket, kutatói publikációk különlenyomatait, vagy konferencia előadások reprintjeit és végleges szövegeit tartalmazza.
 
A szintén közel 3 ezer darabos térképtár a könyvtár történeti, alapító forrásaival hozható összefüggésbe, a gyűjteményben számos muzeális értékű album, atlasz és térképlap található. E két állományrész éves gyarapodása nem jelentős, állományba vételükben erős szelekció érvényesül.
 
Sokkal jelentősebb és fontosabb állományrész a kéziratok gyűjteménye, amely 1984 óta tartalmazza a Központ kutatóhelyeinek tudományos kéziratait, kutatási dokumentációkat, megbízásos munkák alapján készített tudományos elemzéseket, szakértői munkákat és megvédett disszertációkat. Az állomány évente 20–25 dokumentummal, újabban elektronikus verzióval, CD-ROM formátumban gyarapszik. Kézirat jellegéből adódóan e tanulmányok nem publikáltak, így nem is publikusak, használatuk igen értékes, primer információtartalmuk miatt is szigorú szabályokhoz kötött.
 
A nyomtatott források mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az elektronikus dokumentumok. Az állományba tartozó CD-ROM és DVD gyűjtemény főleg a nyomtatott statisztikai kiadványok elektronikus verziói, jogszabálygyűjtemények, újabban megjelent lexikonok és enciklopédiák, néhány hazai és külföldi szakfolyóirat repertóriuma.
 
A könyvtár – jelenlegi állományának mennyiségi ismérvei alapján – az akadémia 17 társadalomtudományi kutatóintézeti könyvtára közül közepes nagyságúnak tekinthető, ha azonban az állomány korát, tudományágankénti összetételét, több profilú gyűjtőkörét vizsgáljuk, akkor az akadémiai hálózat egyik jelentős, komplex társadalomtudományi gyűjteményű szakkönyvtára.
 
A könyvtári anyag feltárása a kezdetektől 2000-ig a hagyományos cédulakatalógus-rendszerekre épült. Betűrendi, sorozati, szak- és raktári katalógusok regisztrálták a könyveket, aprónyomtatványokat, kéziratokat és a térképtár anyagát.
1993-ban kezdődött a dokumentumok számítógépes feldolgozása a MicroISIS adatbázis-építő és -kezelő programmal. 2001. évben a TINLIB integrált könyvtári rendszer moduljai váltották fel a korábbi programot.
 
Az online katalógus
2003 januárjától érhető el. Az on-line katalógusban a tudományos kézirattár és az elektronikus dokumentumok teljes állománya, a könyvek, térképek, különlenyomatok, valamint a külföldi regionális szakfolyóiratok válogatott cikkei 1993-tól kereshetők. Ezen állományrészek retrospektív feldolgozása folyamatos.