KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A régiók szerepe a bővülő Európai Unióban

 

 

 

A RÉGIÓK SZEREPE A BŐVÜLŐ EURÓPAI UNIÓBAN
 
Szerkesztette:
Horváth Gyula
 
Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja
 
2000
 
227 oldal
 
ISBN 963 9052 15 9

 


A XXI. századba lépő európai kontinens egyik meghatározó folyamatának az egységesülés tekinthető. Remélhetőleg az évtized legelején kibővül az Európai Unió. Az új tagállamok és a társult országok mennyiségi és minőségi szempontból egyaránt a korábbiaktól eltérő kihívásokat jelentenek a politikai és a gazdasági együttműködésben. Az Unió stratégiai céljaiban is súlyponteltolódások várhatók, a fejlődés feltételei differenciáltabbá válnak, a hagyományos feladatok és a posztindusztriális társadalom követelményei az integráció nyugati és keleti felén különböző fejlesztési filozófiák választására kényszeríthetik a döntéshozókat. Az egységes közösségi politikában a szolidaritás, a méltányosság és az igazságosság elvén nyugvó, a területi kohéziót erősítő és a regionális különbségeket mérséklő fejlesztési célkitűzéseket kell a versenyképességet fokozó, innovatív intézkedésekkel harmonizálni. A két fejlesztési paradigma összehanglásának meghatározó színtere a régió lesz, hisz a termelési tényezők, a humán erőforrások és a természeti környezet "finomszerkezeteinek" összeillesztéséhez, a demokratikus hatalomgyakorláshoz és a társadalomfejlesztés programozásához ez a térbeli keret tunik a legoptimálisabbnak. A nemzeti kormányzati szint funkciói átrendeződnek, egyre több döntési jogosítványt decentralizálnak.

Az elmúlt évtizedben az európai fejlődés egyik sajátossága a hatalom regionális szerkezetének megszilárdulása, a regionalizmus volt. Az uniós tagállamokban - lényeges különbségekkel, történelmi előzményekkel tarkítva - a nemzetállam alatti területi döntési szint megerősödése töretlenül halad előre. Az unitárius berendezkedésu országok fokozatosan decentralizált és regionalizált államokká alakulnak át. A változásokban fontos szerepe van az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának, a regionális politika alapelvei, a támogatások igazgatásának szabályai alapvető decentralizáló jellegűek.

E változások alól a kelet-közép-európai új demokráciák és piacgazdaságok sem vonhatják ki magukat. Ha a nemzeti felemelkedéshez az integrációból származó előnyöket is hasznosítani kívánják, a történelmi múltban gyökerező centralizált államberendezkedésüket decentralizálni kell, a tervgazdaságban kiépített ágazati irányítást a regionális autonómiákkal kell kiegészíteni. A rendszerváltó országokban az államszervezet decentralizálása - akár stratégiai, akár operatív kérdésekről van szó -, a regionális autonómiafelfogás éppen olyan eltéréseket mutat, mint amilyen különbségek jellemezték a nyugati demokráciákat két-három évtizeddel ezelőtt. A regionalizmus térnyerése és intézményesítése a jövőben Kelet-Közép-Európában a gazdasági fejlődőképesség alakulásában újfajta differenciáló tényező lehet, a decentralizáló országok gyorsabban, az unitárius államszervezetet és fejlesztési döntési mechanizmusokat fenntartó államok nagyobb nehézségek árán integrálódhatnak.

E kötet a regionális politika kelet-közép-európai eredményeit mutatja be. A tanulmányok a transzformációs időszak területi átalakulási folyamatainak elemzésén kívül átfogó képet festenek a területi középszint - a régió - megszervezését befolyásoló gazdasági és politikai tényezőkről, a területfejlesztés cél-, eszköz- és intézményrendszerének sajátosságairól, bemutatván az egyes országok lényegesen különböző felfogását a regionális politika állami feladatairól, a régiók önálló politikai cselekvési lehetőségeinek jövőjéről.

Miközben Kelet-Európában még a tradicionális állami regionális politika alkalmazása körül is élénk viták folynak, Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban már egy merőben más típusú, posztmodern politika gyakorlata kezd általánossá válni. Ezt mutatja be a kötet két utolsó tanulmánya.

E kötet egyben annak a több éves kutatási programnak a nyitánya, amelyet az MTA Regionális Kutatások Központja indított a kelet-európai regionális át alakulás és politika tanulmányozására.