KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

EGYÉB MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Fejezetek a regionális gazdaságtan tanulmányozásához

 

 

FEJEZETEK A REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN TANULMÁNYOZÁSÁHOZ
 
Szerkesztette:
Rechnitzer János
 
Pécs - Győr : MTA Regionális Kutatások Központja
 
1995
 
252 oldal
 
ISBN 963 9052 15 9

 

Napjainkban a gazdasági jelenségek térbeli összefüggései és meghatározottságai iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Számos tanulmány és könyv foglalkozik a regionális folyamatokkal, azok különféle jellemzőivel, ám ezek között nagyon kevés azon publikációk száma, amelyek a regionális gazdaságtan alapvető kategóriáit, azok elméleti bázisait tárgyalnák.


Közel húsz esztendeje jelent meg egy egyetemi jegyzet - éppen a kötet lektorának tollából - a regionális gazdaságtan témaköréből. A tanulmánykötet tehát egyrészt hiánypótló, a jelentkező egyre nagyobb érdeklődését szolgálja, másrészt pedig kísérlet arra, hogy milyen kérdéseket kell érinteni a regionális gazdaságtan elméleti alapjainak tanulmányozásakor.

A bevezető két tanulmány foglalkozik a tér és a térbeli jelenségek vizsgálatakor alkalmazott alapkategóriákkal, tárgyalja a gazdaság térbeli megjelenésének sajátosságait, a regionális gazdaságtan mint a közgazdaságtudomány részdiszciplinájának jellemzőit, elemzési módszereit. A gazdasági egységek telephelyválasztását befolyásoló tényezők rendszerezését és a különféle elméletek értékelését adja a következő fejezet.

A gazdaság és a térszerkezet összefüggéseit tárgyaló részben megismerhetjük a területi munkamegosztás egyes kategóriáit, annak vizsgálatánál alkalmazott fontosabb módszereket. A termelési tényezők, áruk és ismeretek térbeli mobilitását rendszerező fejezet a tőke, a munkaerő és az innovációk területi mozgásának törvényszerűségeit mutalja be. A gazdasági növekedést a regionális tényezők is befolyásolják, így számos elmélet született az összefüggések értelmezésére, melyeket szintén részletesen ismertet a kötet. A gazdaság és a települések viszonyát a különféle funkciók változásaival illusztrálja a következő rész, majd az olvasó megismerheti az urbanizációra vonatkozó legújabb elméleteket, azok rendszerezésének alapelveit. Az utolsó fejezet a regionális politika főbb elveit, fontosabb eszközeit és intézményeit rendszerezi. A kötet végén található irodalomjegyzék a regionális gazdaságtan legfontosabb hazai és külföldi munkáinak tárházát kínálja.

A tanulmánykötet nem fogja át a regionális gazdaságtan minden kérdését, ám a neves hazai szerzőgárda mindazon elméleti és módszertani összefüggésekre irányítja rá a figyelmet, amelyek a gazdaság térbeli összefüggései nek megismerésénél és azok elsajátításánál fontosak lehetnek. A könyv rendszerezettsége, valamint sajátos szerkesztése miatt jól használható a regionális tudomány különféle alkotó elemeinek oktatásánál, tanulmányozásánál, a gazdasági jelenségek területi elemzésénél, de segítheti a helyi, térségi politikák elméleti megalapozását is.

 

Kapcsolódó fileok


A könyv teljes szövege